Villkor

Bankfinder.se uppdateras kontinuerligt med information om bankerna, deras utbud, villkor och ränteuppgifter. Vi avskriver oss allt ansvar om eventuella felskrivningar och uppmanar alla användare att på egen hand stämma av villkor respektive bank och finansiellt institut innan de ingår ett avtal.

 

Vi följer GDPR

 

General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter EU:s dataskyddsdirektiv om skyddet för personuppgifter som funnits sedan 1998 och som i Sverige varit samlat i personuppgiftslagen, PUL. EU GDPR godkändes av Europaparlamentet i april 2016 och gäller i varje medlemsland från och med den 25 maj 2018.

Vid implementeringen av det tidigare direktivet gjordes anpassningar inom de olika medlemsländerna, men den nya GDPR-förordningen kommer att tillämpas utan förändringar. Syftet är att reglerna och rättigheterna kring skyddet för personuppgifter ska vara enhetliga i hela unionen.

Det standardiseringsverktyg som framför allt anknyter till GDPR är den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017, (förkortat 27001). En certifiering enligt 27001 kan på flera sätt underlätta arbetet med att efterleva informationssäkerhetskraven i GDPR.